Privacyverklaring Cuypers Kozijnen B.V.

Wij houden ons voor wat betreft verwerking van gegevens aan de eisen welke de wet en regelgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken
 • Wij u eerst vragen om uw uitdrukkelijke toestemming uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag bij ons op kantoor ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Cuypers Kozijnen B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze diensten, in welke vorm dan ook, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend de persoonsgegevens welke rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons verstrekt worden om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voorletters en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt in correspondentie dan wel telefonisch contact
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens welke wij verwerken
Bij Cuypers Kozijnen B.V. wordt in een aantal gevallen achteraf betaald voor de producten en of diensten. Om dit mogelijk te maken en u alsmede onszelf te beschermen tegen misbruik laten wij (in voorkomende gevallen) uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar welke deze gegevens alleen voor dit doel en deze aanvraag mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
 • Om goederen en/of diensten bij u thuis af te leveren of uit te voeren verwerkt Cuypers Kozijnen B.V. ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiftes

Bewaartermijn
Cuypers Kozijnen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, in welke vorm dan ook, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien het nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Verstrekking aan derden
De gegevens welke u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden.

Reklame
Wij kunnen u naast de informatie op onze website op de hoogte brengen van veranderingen, ontwikkelingen etc. door middel van:

 • E-mail
 • Telefoon
 • Post

Contactformulier
Wanneer u een contactformulier op onze website of een antwoordkaart invult of een mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard zolang als naar de aard van de vraag of opmerking nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligt zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op via info@cuypers.nl

Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld op onze site www.cuypers.nl te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en/of wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met onze directie opnemen via info@cuypers.nl

Offerte aanvragen