Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de op deze`website vermeldde algemene voorwaarden en de hierna volgende bepalingen en voorwaarden. Indien u niet akkoord bent met deze (gebruiks)voorwaarden,verzoeken wij u vriendelijk geen gebruik te maken van deze website.

Gebruik van Internet


De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag in geen geval worden beschouwd als bindende bouw- en/of product technische informatie. Het verzenden en ontvangen van informatie via deze website of via e-mail schept geen bedrijf-cliëntrelatie tussen CUYPERS en enige gebruiker van de website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik van deze website. De informatie op deze website geeft mogelijk niet de meest recente ontwikkelingen weer. CUYPERS is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg kan zijn van enige onnauwkeurigheid of onvolkomenheid vermeld op deze website. Aan het gebruik van Internet zijn risico’s verbonden. CUYPERS is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door (het gebruik van) deze website en/of voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen. Evenmin is CUYPERS aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen door het gebruik van deze website en of email Informatie verzonden aan CUYPERS via de website van CUYPERS die niet beveiligd is. Derhalve dient u ons langs deze weg geen vertrouwelijke informatie te zenden. Daarenboven wijst CUYPERS iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail en deze website.

Gerelateerde internetsites


Deze internetsite kan (hyper)links en/of (rss) feeds bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van CUYPERS. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door CUYPERS. CUYPERS is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het gebruik van deze`(hyper)links en (rss) feeds noch voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link en/of rss feeds of anderszins hebben opgenomen naar deze internetsite.

Privacy


CUYPERS respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en zal alle informatie die het ontvangt als vertrouwelijk behandelen. CUYPERS kan informatie over u verzamelen wanneer u deze website gebruikt. CUYPERS behoudt de controle over alle verworven gegevens. Deze gegevens mogen tevens worden overgedragen aan andere vestigingen van CUYPERS in binnen- of buitenland. Indien u ons informatie betreffende uzelf bezorgt, mogen wij deze, behoudens andersluidende wettelijke bepaling, gebruiken om te antwoorden op uw verzoek, om u de gevraagde informatie te bezorgen, om u informatie te bezorgen omtrent onze diensten, waaronder nieuwsbrieven of seminaries, dan wel om u enige andere informatie toe te sturen die wij voor u van belang achten. Gelieve met ons contact op te nemen indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen. CUYPERS zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden bezorgen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij om u de diensten of informatie te verschaffen waarom u hebt verzocht. Wij gebruiken uw IP-adres en de gegevens die betrekking hebben op uw bezoek enkel intern, met als doel onze website te optimaliseren (zoals evaluatie van de werking en het gebruik van de website, alsook in het kader van marketing doeleinden).

Auteursrecht


Het copyright en alle andere intellectuele (eigendoms)rechten betreffende de inhoud van deze website alsmede de look en feel, grafische weergave, waaronder de flashes en de presentatie daarvan, indeling, nieuwsweergave en/of samenstelling van deze website zijn voorbehouden aan CUYPERS tenzij anders weer gegeven. Het is toegestaan om de inhoud van deze website te bekijken, te bewaren of af te drukken voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is niet toegestaan om materiaal op deze site te verkopen of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Ook commercieel gebruik, gebruik van het logo en/of navolging van de look en feel van deze website, en/of het publiceren van enig materiaal van deze website is zonder toestemming vooraf is niet toegestaan.

Toepasselijk recht


Bovenstaande disclaimer en privacy verklaring worden beheerst door Nederlands recht. Elk geschil omtrent de website van CUYPERS zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbank Roermond. Indien u meer informatie wenst omtrent gebruiksvoorwaarden en juridische verklaring, gelieve contact op te nemen.

Offerte aanvragen